شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه

بازدید جناب آقای دکتر یوسفی، سرپرست بانک ملی استان خوزستان و جناب آقای دکتر شاکری، معاونت مالی و اقتصادی هلدینگ سپهر آرمان از شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه

در جلسه‌ای که با حضور جناب آقای دکتر یوسفی، سرپرست بانک ملی استان خوزستان، و جناب آقای دکتر شاکری، معاونت مالی و ... ادامه مطلب